අලි ගෙඩි වගේ ඉන්න ගමන් අර තරාදියේ වාඩි වෙලා ඒකේ බරට රටේ රත්තරං ගිහින් පුදලා එනවා... - පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්දිය හිමියන් නැවතවරක් දේහපාලඥයන්ගේ පළු අරී

ලංකාවේ දේශපාලක්ඥකයන්ට ලංකාවේ දෙයියෝ මදි දැන්, අලි ගෙඩි වගේ ඉන්න ගමන් අර තරාදියේ වාඩි වෙලා ඒකේ බරට රටේ රත්තරං ගිහින් පුදලා එනවා.... මොකටද බලයට කෑදර කමට යනුවෙන් උන්වහන්සේ  ප්‍රකාශකර සිටියා
පහතින් එම වීඩියෝව


No comments

Powered by Blogger.