අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග ගම්පහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ පැවැත්වීමට තිබූ උත්සවය නවත්වා සේවකයන්ට වැඩ කරන්න කියලා - Video

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ ගම්පහ කාර්යාලය අලුත් ස්ථානයක ස්ථාපිත කර, එය විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ උත්සවය පීත්ත පටිය කැපීමට පමණක් සීමා කර එහි සෙසු කටයුතු වහාම නතර කිරීමට අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පියවර ගත්තා.

ඒ උත්සවය පැවැත්වෙන අතරතුරදී මහජනතාවට සිදුවිය හැකි අපහසුතාවය සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

එම හදිසි නතර කිරීම ගැන උත්සවය ආවරණය කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටි අවස්ථාවේ අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ උත්සවවලට වඩා මහජනතාව තමන්ට වැදගත් වන බවයි.

පහතින්  එම වීඩියෝව

No comments

Powered by Blogger.