සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම දුම්රිය පැය 24ක වර්ජනයක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම දුම්රිය පැය 24ක වර්ජනයක්


සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24ක වර්ජනයක් සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ තම වැටුප් ගැටලුවට විසඳුම් ලැබෙන තෙක් මෙම  වර්ජනය සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇති බවයි ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.