වදක තනතුර සඳහා තෝරා ගෙන ඇති පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකුට ප‍්‍රායෝගික පුහුණුව

වදක තනතුර සඳහා තෝරා ගෙන ඇති පුද්ගලයින්  26 දෙනෙකුට අද (11) දිනයේ ප‍්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, බන්ධනාගාර පුහුණු පාසලේදීයි.

අද සහ හෙට (12) පැවැත්වෙන ප‍්‍රායෝගික පුහුණුවෙන් පසු පැවැත්වෙන පරීක්ෂණයේදී වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්නා දෙදෙනෙකු වදක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. 

No comments

Powered by Blogger.