ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් සහිත යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දන්වයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් සහිත යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දන්වයි

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් සහිත යතුරුපැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පැවරිය හැකි බව නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා. 

හදිසි නීතිය යටතේ මෙලෙස නඩු පැවරිය හැකි බවයි නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පති වරයාට දැනුම් දී  ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.