මීට සුළු වේලාවකට පෙර අසාද් සාලි, හිස්බුල්ලාගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අනුමත කර තිබෙනවා - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මීට සුළු වේලාවකට පෙර අසාද් සාලි, හිස්බුල්ලාගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අනුමත කර තිබෙනවා


මීට සුළු වේලාවකට පෙර අසාද් සාලි, හිස්බුල්ලාගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අනුමත කර තිබෙනවා

No comments

Powered by Blogger.