සිය අමාත්‍ය ධූර වලින් ඉල්ලා අස් වූ අමාත්‍යංශවල වැඩ බැලීම සඳහා වැඩබලන අමාත්‍යවරු පත් කරයි

සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අමාත්‍යංශවල වැඩ බැලීම සඳහා  වැඩබලන අමාත්‍යවරු  තිදෙනෙකු පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීන අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම, සමුපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරයේ දිවුරුම් දුන්නා.

මීට අමතරව අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ රවුෆ් හකීම් අමාත්‍යවරයා දරන ලද නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන මහතා දිවුරුම්දී දුන් අතර, සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ කබීර් හෂීම් මහතා දැරු මහාමාර්ග, මාර්ග සංවර්ධන, ඛණිජ තෙල් සම්පත් වැඩබලන අමාත්‍යවරිය ලෙස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත්තේ, අනෝමා ගමගේ මහත්මියයි.

No comments

Powered by Blogger.