මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා සහ නීතිපතිවරයා අද පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට


 අප්‍රේල් 21 වනදා ශ්‍රි ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල සිදු වු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර පිළිබඳ සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කාරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අද දින මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා සහ නීතිපතිවරයා කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.