හිස්බුල්ලා පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

හිස්බුල්ලා පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට


හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා ගෙන් පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය මේ වන විට ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගනිමින් සිටිනවා.

ඔහු අද (04) උදෑසන 10.00ට පමණ පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශායට පැමිණ තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.