බස් රථ වලට භූමිතෙල් ගහන පිරවුම්හල් මුද්‍රා තැබීමට පියවරබස් රථ සඳහා භූමිතෙල් නිකුත් කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගන්නා බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

අනවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා භූමිතෙල් නිකුත් කරන ඉන්ධන පිරවුම්හල් පිළිබඳව ද අධ්‍යනයක් ක්‍රියාත්මක බවද එම වාර්තා පදනම් කරගනිමින් දැනට ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් තවදුරටත් තීව්‍ර කිරීමට පියවර ගන්නා බවද ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති ජී. එස්. විතානගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට අක්‍රමිකතා සිදුකළ එවැනි ඉන්ධන පිරවුම්හල් 2කට මුද්‍ර තබා ඇතැයි පැවසේ.

මේ අතර පවතින මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරිම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.