ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයිවාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ කළු ගඟ, කැලණි ගඟ හා ගිං ගඟ ආශ්‍රිතව ගංවතුර අවදානමක් පවතින බවටයි.

කළු ගඟ ආශ්‍රිතව මේ වන විට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙමින් පවතින බැවින් කළු ගඟේ ජලමට්ටම රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් පිටාර මට්ට්මට ආසන්න වී ඇතැයි ද එම දෙපාර්තමේන්තුව  නිකුත් කළ නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙනවා.

මේ අතර ගිං ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට ද මේ වන විට අධික වැසි ලැබෙමින් ඇති අතර, ගිං ගඟේ ජල මට්ටම තවලම ප්‍රදේශයෙන් පිටර මට්ටමට ආසන්න වී තිබෙනවා.

කැලණි ගඟේ පිටාර ජල මට්ටම කිතුල්ගල හා දැරණියගල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ආසන්න වී ඇති අතර, ග්ලෙන්කොස් ප්‍රදේශයෙන් ද ඉදිරි පැය කීපය තුළ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බවට වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු ඇඟවයි.

ඉදිරි පැය කිපිය තුළත් ඉහත ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැවතුන හොත් ගංගා ඊට සම්බන්ධ අතු ගංගා ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල ජීවත් වන ජනතාවට ගං වතුර තත්ත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසට දැනුම් දෙයි.

No comments

Powered by Blogger.