පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව ශාක්ෂි කරුවන් නොමැතිව හෙට රැස්වෙයිපාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ සාමාජිකයින්ගේ සාකච්ඡාවක් හෙට පස්වරු 3.30ට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත් වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙහිදී මෙම කාරක සභාවේ අවසන් වාර්තාව සකස් කිරීමට අදාළව සාමාජිකයින්ගේ අදහස් හා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට නියමිත බවයි එහි සාමාජිකයෙකු කියා සිටියේ.

No comments

Powered by Blogger.