එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාසව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම දී නිළ වශයෙන් නම් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාසව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම දී නිළ වශයෙන් නම් කරයි


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස  සජිත් ප්‍රේමදාසව  කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම දී නිළ වශයෙන් නම් කරයි

No comments

Powered by Blogger.