එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාසව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම දී නිළ වශයෙන් නම් කරයි


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස  සජිත් ප්‍රේමදාසව  කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම දී නිළ වශයෙන් නම් කරයි

No comments

Powered by Blogger.