පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ පක්ෂයක ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ පක්ෂයක ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ලෙස චමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.
එම පක්ෂයේ ලේකම් සුමිත් විජේසිංහ මහතා විසින් චමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කරනු ලැබිණි.

No comments

Powered by Blogger.