විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් රජයෙන් හා වතු සමාගම් වලින් ඉල්ලීමක් කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් රජයෙන් හා වතු සමාගම් වලින් ඉල්ලීමක් කරයිදීපාවලි වෙනුවෙන් ලබාදෙන උත්සව අත්තිකාරම් මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බැවින් එය වහාම ලබාදෙන්නැයි විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ රජයෙන් හා වතු සමාගම් වලින් ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.