සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, විපක්ෂ නායක කරන්නැයි ඉල්ලා මන්ත්‍රීවරුන් 45කගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් කථානායකවරයා වෙත


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු නියෝජ්‍ය නායක,  සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, විපක්ෂ නායකවරයා  ලෙස පත් කරන්නැයි ඉල්ලා කථානායකවරයා වෙත එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 45 ක අත්සනින් යුතු ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

පහතින් එම ලිපිය1 comment:

  1. Yes please make Sajth Premadasa the leader of his party so that he can win the next general election and he and Gotabaya together can build this nation and bring peace and prosperity to all of us. May all you good people be blessed.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.