ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස රුවන්වැලි මහ සෑය ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රුවන්වැලි මහ සෑය ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

එහිදී සභාව අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ රටේ අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් සියලු දෙනාට තමා සමඟ එක් වන ලෙසයි.

No comments

Powered by Blogger.