සීදූව, ජාඇල, වත්තල, මාබෝලට හෙට හදිසි ජල කප්පාදුවක්සීදූව, ජාඇල, වත්තල, මාබෝල යන නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට හෙට පෙරවරු 8 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ ය.

ඊට අමතරව ජාඇල ප්‍රාදේශිය සභාව, වැලිසර, කෙරවලපිටිය, දික්ඕවිට, මාටාගොඩ, බෝපිටිය, උක්වැටකෙයියාව යන ප්‍රදේශවලට ද එම කාල සීමාව තුළ ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති.

රාගම, වල්පොල, බටුවත්ත, බුළුගහගොඩ, හොරපේ, බන්ධනාගාර පාර, කුරුකුලාව, ජයශ්‍රීගම, පොල්ගහහේන යන ප්‍රදේශවලට ද හෙට පෙරවරු 8 සිට පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

No comments

Powered by Blogger.