අද දිවුරුම් දුන් නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ ලැයිස්තුවදිවුරුම් දුන්  රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

01 චමල් රාජපක්ෂ - රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

02 වාසුදේව නානායක්කාර - ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

03 ගාමිණී ලොකුගේ - නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

04 මහින්ද යාපා අබේවර්ධන - වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

05 එස්. බී දිසානායක - ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

06 ජෝන් සෙනවිරත්න - ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

07 මහින්ද සමරසිංහ - රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

08 සි. බි රත්නායක - දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

09 ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන - තොරතුරු සහ සන්නිවේදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

10 සුසන්ත පුංචි නිලමේ - කුඩා සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

12 අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා - අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු සහ පාරිභෝගික රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

13 සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත - ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

14 ප්‍රියංකර ජයරත්න - දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

15 රංජිත් සියඹලාපිටිය - අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

16 මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ - විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

18 දුමින්ද දිසානායක - තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

19 රෝහිත අබේගුණවර්ධන - බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය

20 දයාසිරි ජයසේකර - කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

21 ලසන්ත අලගියවන්න - රාජ්‍ය කළමණාකරන හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

22 කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල - ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

23 අරුන්දික ප්‍රනාන්ද්‍ර - සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

24 තිලංග සුමතිපාල - තාක්ෂණ හා නවොත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

25 මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ඩි සිල්වා - මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

26 විජිත වේරුගොඩ - කාන්තා හා ළමාකටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

27 රොශාන් රණසිංහ - මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

28 ජානක වක්කුඹුර - අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

29 විදුර වික්‍රමනායක - කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

30 ශෙහාන් සේමසිංහ - සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

31 කනක හේරත් - වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

32 දිලුම් අමුණුගම - ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

33 ලොහාන් රත්වත්තේ - මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

34 විමල වීර දිසානායක - වනජීවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

35 ජයන්ත සමරවීර - පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය

36 සනත් නිශාන්ත -  ධීවර හා මිරිදිය මත්ස කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

37 තාරක බාල සූරිය - සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය


--------------------


01 නිමල් ලන්සා - ප්‍රජා සවිබල සහ වතු යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

02 කංචන විජේසේකර - ධීවර හා ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

03 ඉන්දික අනුරුද්ධ - රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
පසුගියදා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 16 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

No comments

Powered by Blogger.