වසර 6 සම්පූර්ණ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් 54 කට උසස්වීම්


සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් 54 ක්  පොලිස් අධිකාරී තනතුරට උසස් කරීමට පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය හිමි වී  තිබෙනවා.

සහකාර පොලිස් අධිකාරි තනතුරේ වසර 6 ක් කටයුතු කළ නිලධාරින් 54 දෙනෙකු එලෙස පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කෙරෙනු ඇති.

No comments

Powered by Blogger.