ආහාර ඇසුරුම් කිරීම සම්බන්දව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි


ආහාර ඇසුරුම් ලෙස යොදා ගන්නා පොලිතීන්වල තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ලේබලයක් අඩංගු කළ යුතු බවට වන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එය ලබන වසරේ ජුනි මස පළමුවනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සඳහන් කරමින් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සන්නාම නාමය, උපරිම සිල්ලර මිළ, නිෂ්පාදකයාගේ නම සහ ලිපිනය, නිෂ්පාදිත දිනය සහ ආයු කාලය, නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කළ ද්‍රව්‍ය, එම ද්‍රව්‍ය ආහාර සඳහා භාවිතයට සුදුසු සහ ජෛවහායනයට ලක්වන නැතහොත් කොම්පෝස්ට් කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් අදාළ ලේබලයේ සඳහන් කළයුතු වේ.

එමෙන්ම මධ්‍යම පරිසරය අධිකාරීයේ ලියාපදිංචි අංකය, ආහාර දවටනයේ ප්‍රමාණය සහ ආහාර දවටන ඇතුළත් පැකට්ටුවේ හෝ බණ්ඩලයේ ඇතුළත් ආහාර දවටන සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන්ද එම ලේබලයේ දැක්විය යුතු බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

No comments

Powered by Blogger.