ආනයනික කිරිපිටි මිල පහල දමයි

ආනයනික කිරිපිටි මිල වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහල දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 40කින් හා ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 15 කින් පහල දමා ඇති බවයි  පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.