කොළඹ යුනියන් පෙදෙසේ ගොඩනැඟිල්ලක ගින්නක් - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

කොළඹ යුනියන් පෙදෙසේ ගොඩනැඟිල්ලක ගින්නක්


කොළඹ යුනියන් පෙදෙසේ ඉබ්බන්වල හන්දියට ආසන්නයේ පිහිටි පුද්ගලික ආයතනයකට අයත් ගොඩනැඟිල්ලක ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

අදාළ ගොඩනැඟිල්ලේ තිබු කාපට් තොගයක් මෙසේ ගිනි ගැනීමට ලක්ව ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

මේ වන විට ගිනි නිවීම් සඳහා එම ස්ථානයට ගිනි නිවන රථ පිටත් කර යවා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.