වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිලධාරීන් 14 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්


සේවයේ අවශ්‍යතාවය පරිදි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිලධාරීන් 14 දෙනෙකුට  ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරු තිදෙනෙක්, පොලිස් අධිකාරිවරු දෙදෙනෙක් , සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරු 6 දෙනෙක් , ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් හා පොලිස් පරීක්ෂකවරු දෙදෙනෙක් අයත් වෙයි.

ස්ථාන මාරු වීම් ලද පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සම්පූර්ණ විස්තර පහතින් දැක්වෙයි.

No comments

Powered by Blogger.