මුඛ ආවරණ බැහැරකිරීමේ දී සැළකිලිමත් වෙන්න - බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි


ස්වයං නිරෝධානයනට ලක් කර ඇති නිවෙස්වලින් මුඛ ආවරණ වැනි අපද්‍රව්‍ය අනාරක්ෂිතව බැහැර කිරීම නොකළ යුතු බව බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය දැනුම් දෙනවා.

එවැනි නිවෙස්වලින් බැහැර කරන කසල පළාත් පාලන ආයතනවල කසල ලොරි වෙත ලබා දීමෙන් පවතින අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ වෛරසය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත විය හැකි බවයි එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ නලින් මාන්නප්පෙරුම සඳහන් කළේ.                       
         
       

No comments

Powered by Blogger.