කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ජලසැපයුම අත්හිටුවයි


කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට ජලසැපයුම අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා ඒ හදිසි බිද වැටීමක් හේතුවෙන් බවයි ඔවුන් කියා සිටියේ.

ඒ අනුව කොළඹ 01 , 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 සහ 13 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 01 සිට රාත්‍රි 10.00 දක්වා පැය 09ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවිමට  සිදුව ඇති බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසන්නේ. 

එමෙන්ම අදාලකාලය තුළ කොළඹ 04 සහ  කොළඹ 14 යන ප්‍රදේශවලටද අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව එම මණ්ඩලය දැනුම් දෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.