ඇඳිරි නිතිය පැවතියද දිවයිනේ සියලුම ඹෟෂධ අලෙවිසැල් විවෘතව තැබීමට පියවර


                        ඇඳිරි නිතිය පැවතියද දිවයිනේ සියලුම ඹෟෂධ අලෙවිසැල් විවෘතව තැබීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.                       
         

No comments

Powered by Blogger.