පාසල් නිවාඩු කාලය තුළ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් දරු දැරියන්ගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරයි


එළඹ ඇති මෙම පාසල් නිවාඩු කාලය අධ්‍යයන කටයුතුවලින් බැහැරව නොසිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය මඟින් ඉදිරිපත් කරන “ඉ- තක්සලාව” වැඩසටහන් මාලාව සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සියලු දූ පුතුන්ට ඇරයුම් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ  www.e-thaksalawa.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්   “ඉ- තක්සලාව”  වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධ විය හැකිය.

සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය දෙකෙන්ම 1- ශ්‍රේණියේ සිට 5 - ශ්‍රේණිය දක්වා පාඩම්, අභ්‍යාස ප්‍රශ්නපත්‍ර හා ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම 6- ශ්‍රේණියේ සිට 13- ශ්‍රේණිය දක්වා පාඩම්, අභ්‍යාස සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂයන් රැසකට අදාළව සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ හරහා ඉදිරිපත් කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.