උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහීපාල හේරත් මහතා දිවුරුම් දෙයි                        උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් වන මහීපාල හේරත් මහතා දිවුරුම් දී තිබේනවා.

දිවුරුම් දීම මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු වී ඇති අතර සබරගමුව පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහීපාල හේරත් මහතා මීට පෙර කටයුතු කර තිබෙනවා.       

No comments

Powered by Blogger.