උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහීපාල හේරත් මහතා දිවුරුම් දෙයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහීපාල හේරත් මහතා දිවුරුම් දෙයි                        උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් වන මහීපාල හේරත් මහතා දිවුරුම් දී තිබේනවා.

දිවුරුම් දීම මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු වී ඇති අතර සබරගමුව පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මහීපාල හේරත් මහතා මීට පෙර කටයුතු කර තිබෙනවා.       

No comments

Powered by Blogger.