රණවිරු සුනිල් රත්නායකට නිදහසමරණ දඬුවම නියම වී සිටි රණවිරු සුනිල් රත්නායක අද නිදහස ලබා තම නිවසට වෙත පැමිණියා.

යාපනය - මිරුසුවිල් ප්‍රදේශයේදී දෙමළ වැසියන් 8 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට මෙලෙස මරණ දඬුවම නියම වී තිබුණා.                       

No comments

Powered by Blogger.