දිවයිනේ වරාය වෙත පිවිසෙන නෞකාවල ගාස්තු හා පිවිසුම් ගාස්තු ගෙවීමෙන් නිදහස් කරයි


ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ සියලු නෞකා ප්‍රමාද ගාස්තු හා පිවිසුම් ගාස්තු ගෙවීමෙන් නිදහස් කර ඇතැයි වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා පැවසීය.

සියලු වරාය මෙහෙයුම් ආශ්‍රත සේවාවන් සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට තවත් සහන රැසක් ලබාදීමට ද ජනාධිපතිවරයා නියම කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ආනයන, අපනයන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට අවශ්යත සහන අදාළ ව්‍යාපාරික ප්රතජාවට වරාය පරිශ්‍රයේදීම ලබාදීමට මේ යටතේ  පියවර ගැනෙයි.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව, කොළඹ වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක වරාය අධිකාරියේ පර්යන්තයන් වන (JCT/UCT), CICT සහ SAGT පුද්ගලික සමාගම් යටතේ පාලනය වන පර්යන්තයන් මේ සඳහා එක්ව ක්‍රියා කරන බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුටත් දැක්වෙයි.

සියලුම අංශ ආවරණය වන පරිදි පහසුකම් සලසාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා කියා සිටියි.

1.ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාලසීමාවේ දී වරාය පරිශ්‍රයේ භාණ්ඩ මෙහෙයවීමේ දී ආනයනික බහලුම් හා නැව් භාණ්ඩ සහ ආනයනික හිස් බහලුම් සඳහා අය කරන අංගන හා ගුදම් කුලී ගාස්තු සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කර ඇත.

2. වරාය ආශ්‍රිත ප්‍රවාහන සඳහා යොදා ගන්නා ට්‍රක්, ලොරි, ටිපර්, බවුසර් රථ  සහ නියෝජිත ආයතනවල පොදු / පෞද්ගලිකරථ (වෑන්, කාර්, යතුරු පැදි) සඳහා වරාය පරිහණයේ දී එම නියෝජිත ආයතන හා සමාගම් දැනට ලබාගෙන ඇති වරාය දොරටු ප්‍රවේශ අවසර පත්‍ර/ පුද්ගල ප්‍රවේශ අවසර පත් ද ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්
වෙන කාලසීමාව සඳහා වලංගු වේ.

3. වරාය ආශ්‍රිත රාජකාරී කටයුතුවල නිරත පුද්ගලික අංශයේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවක පිරිස් සඳහා ඇඳිරි නීති කාලසීමාවේ ගමන් කිරීමේ අවසර පත්‍ර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නිර්දේශ මත ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මඟින් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

4. වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක පරියන්ත සේවා හා අන්තර් පරියන්ත සේවාවන්හි නිරත බහලුම්/ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන රථ සඳහා අවශ්‍යක ඉන්ධන මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා ඇත.

5.ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අඛණ්ඩව සේවයේ නිරත සියලුම සේවක පිරිස් වෙත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත සනීපාරක්ෂක සේවා හා සුබසාධන පහසුකම් මෙන්ම හඳුනාගත් මාර්ගයන් ප්‍රවාහන පහසුකම් ද උපරිම අයුරින් ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.