පීඩාවට පත් වූ කලාකරුවන් සඳහා සහන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක්රටේ වත්මන්  තත්ත්වය හේතුකොට ගෙන පීඩාවට පත්ව සිටින කලාකරුවන් සඳහා සහන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ උපදෙස් පරිදි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කලාකරුවන් ක්ෂේත්‍රය තුළ රඳවා ගැනීමත්, දිරිගැන්වීමත් අරමුණු කර ගනිමින් රුපියල් මිලියන 10 ක මුදලක් කලාකරුවන්ට සහන සැලසීම සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් ලබාදී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.