හෙට සිට දින තුනක් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය වසා දැමීමට පියවර


                        හෙට සිට දින තුනක් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය වසා තැබීමට තීරණය කර ඇති බව වෙළඳ සංගමය පවසනවා.

No comments

Powered by Blogger.