අක්ෂි රෝහල හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අක්ෂි ආබාධ සේවා සඳහා පමණක් විවෘත වෙයි


කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය වන තෙක් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අක්ෂි ආබාධ සේවා පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි සායන සඳහා පැමිණීමට සහ ඖෂධ ලබාගැනීම පිළිබඳ දැනගැනීමට 011 2693911 යන දුරකථන අංකය හඳුන්වාදී ඇති බවයි ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය යූ.සී. කුමාරතිලක සඳහන් කළේ.

No comments

Powered by Blogger.