හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පැය 5කට පසු CID යෙන් පිටව යයි


පැය 5කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දීමෙන් පසුව හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව යයි

No comments

Powered by Blogger.