මුදලක් ගෙවා නිරෝධායනය වන එංගලන්තයෙ සිට පැමිණි පිරිස


අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට එංගලන්තයෙ සිට පැමිණි පිරිස් අතරින් කොටසක් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා වස්කඩුව citrus හෝටලය වෙත යොමු තිබෙනවා. පවුල් වශයෙන් පැමිණි මොවුන් යම්කිසි මුදලක් ගෙවා නිරෝධායනය වන බවයි පැවසෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.