අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි


මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත්ව තිබෙනවා.

2197/07 දරන එම ගැසට් නිවේදනයේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22 කට අදාළව එක් එක් දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා තරග කරන අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප අංක සටහන් කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.