කුරුණෑගල ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධ කරුණු 5ක් ඇතුලත් කමිටු වාර්ථාව ජනපතිට


කුරුණෑගල බුවනෙක හෝටලය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ල විනාශ කිරිම පිලිබඳ අන්තර් කාලින වාර්තාව පංච පුද්ගල කමිටුව විසින් අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදී ඇත.

එම වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි මෙම සිදුවීමට ආදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස ද නිර්දේශ කොට ඇත.

එම වාර්තාවේ ඇතුලත් සම්පුර්ණ නිර්දේශ පහතින්.


No comments

Powered by Blogger.