බුවනෙක හෝටල් ගොඩනැගිලි භූමියට ඇතුල්වීම තහනම් කරමින් අධිකරණයෙන් තහනම් නියෝගයක්


කඩා බිඳ දැමූ බුවනෙක හෝටල් ගොඩනැගිලි භූමියේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් එයට පිවිසීම වළක්වමින් නීතිපති විසින් කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නියෝගයක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.