ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලනාධිකාරියේ උප සභාපති කේ. මතිවානන් සිය ධූරයේ හදිසියේ ඉල්ලා අස්වෙයි


වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලනාධිකාරියට විනිවිදභාවයක් නොමැති කම හේතුවෙන්, සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උප සභාපති කේ. මතිවානන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.