උප්පැන්න සහතිකය ගැන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

උප්පැන්න සහතිකය ගැන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි
No comments

Powered by Blogger.