දහවල් 02 වන වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය


මහමැතිවරණයේ අද දහවල් 02 වන වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතයන් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 51%ක් ,කළුතර 60%ක්, මහනුවර 55%ක් ,ගාල්ල 55%ක් , වන්නි 56%ක් , ලෙස සටහන් වනවා.

මිට අමතරව කුරුණෑගල 55%ක්,  දිගාමඩුල්ල 41%ක්,  බදුල්ල 50%ක්,  මාතර 52%ක්,මඩකලපුව 55%ක්,  පුත්තලම 52%ක්,  ගම්පහ 53%ක් ,පොලොන්නරුව 60%ක්  මාතලේ 60% ක්, මොනරාගල 56%ක්, ලෙස සටහන් වනවා. 

No comments

Powered by Blogger.