නීති විරෝධී අයුරින් ලංකාවට රැ ගෙන ගෙන ආ ලක්ෂ 30 ආසන්න කහ තොගයක් කල්පිටියේදී අත්අඩංගුවට

නීති විරෝධී අයුරින්  ලංකාවට රැ ගෙන  ගෙන ආ ලක්ෂ 30 ආසන්න කහ තොගයක්  කල්පිටිය - සම්මට්ටි වාඩි  කලපුවේ තිබී කල්පිටිය පොලීසය මගින් අද අළුයම අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කල්පිටිය පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරක් මතකිලෝ 950 ආසන්න ප්‍රමාණයකින් යුත්ත මෙම කහ තොගය රැගෙන ආ පලා ගෙස් ඇති සැකකරුවන් සොයා කල්පිටිය පොලීසය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

නීති විරෝධි අයුරින් මෙම තොගය මුහුදු මාර්ගයෙන් ගෙනවිත් , කලපුවට රැගෙන විත් පුත්තලම බෝට්ටු මගින් රැගෙන යාම සගවා තබන්න ඇතැයි කල්පිටිය පොලීසය සැක පහල කරයි.

ඉන්දියන් ධීවරයින් හරහා ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයන්ට මහමුහුද මැදී ලබාදී මෙම කහ තොග ගොඩ බිමට රැගෙන විත් ඇති බවය පොලීසය සැක පහළ කරන්නේ. 


No comments

Powered by Blogger.