මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ තනතුරෙන් ඉවත් කරයි
මාතලේ නගරාධිපති ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත්කර තිබේ.


මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඒ සම්බන්ධව ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර ඇත.


එසේම සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයා බැලීමට කොමිසමක් පත් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

No comments

Powered by Blogger.