හිටපු ඇමති අකිල පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණෙයි


ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට හිටපු ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණ තිබෙනවා.


No comments

Powered by Blogger.