විදුලි ඇණහිටීම සිදුව ඇත්තේ කම්කරුවන්ගේ දෝෂයක් නිසා
ඉකුත්දා සිදුවූ  විදුලි ඇණහිටීම සිදුව ඇත්තේ කම්කරුවන්ගේ දෝෂයක් නිසා බව අදාල. සිදුවීම පිළිබඳ සෙවීමට පත් කල කමිටු වාර්තාව පෙන්වා දෙනවා.


අදාල වාර්තාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

No comments

Powered by Blogger.