මේ වන විට ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය මෙන්න


අද පෙරවරු 10 වනවිට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය මෙසේ ය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 25%

මාතර දිස්ත්‍රික්ක – 22%

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 20%

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය  – 25%

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – 16%

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය  – 20%

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය –  13%

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – 30%

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය –  24%

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය –  25%

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය  – 25%

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය – 35%

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – 24%

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 25%

No comments

Powered by Blogger.