අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගැන මැතිවරණ කොමිසමට නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදෙයි

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇති බව වාර්තා වනවා

No comments

Powered by Blogger.