සෑම මැතිවරණ කො⁣ට්ඨාසයකටම නිවාස 100 කින් යුත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් - අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂසෑම මැතිවරණ කො⁣ට්ඨාසයකටම නිවාස 100 කින් යුත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉඳිකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.


No comments

Powered by Blogger.