අරුවක්කාලූ කසල රදවනයේ වැඩ කටයුතු 2021 වසරේ අවසන්අරුවක්කාලූ සනීපාරක්ෂක කසල රදවනයේ වැඩ කටයුතු 2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී අවසන් කිරීමට කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය බලාපොරොත්තු වන බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය පවසනවා.


දිනකට කසල ටොන් 1200 ක් අරුවක්කාලූ විද්‍යාත්මක සනීපාරක්ෂක කසල රදවනයෙහි තැන්පත් කර එමගින් බලශක්තිය සදහා ස්වභාවික වායුව සහ වගා කිරීම සදහා ජලය අතුරු ඵල වශයෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිතයි.


කැළණියේ සිට විශේෂ ආරක්ෂිත දුම්රියකින් කිලෝමීටර් 160 ක් දුරින් පිහිටි අරුවක්කාලූ වෙත කසල රැගෙන යන අතර, කැළණියට මෙම කැලිකසල කොළඹ මහනගර සභාව පළාත් පාලන ආයතනවලින් වර්ගීකරණයට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබාදෙනු ඇති.

No comments

Powered by Blogger.